Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДІ Л ЕС ГРУП» (DLS—Group)

НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ «DLS group»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІ Л ЕС ГРУП»    (DLS-Group) (далі за текстом – Компанія), відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладання Договору про надання юридичних послуг «DLS group» (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання юридичних послуг, умови і правила яких визначені у Договорі про надання юридичних послуг  «DLS group» (надалі – Договір).

Дана публічна пропозиція розміщена на сайті Компанії за електронною адресою: www.dlsgroup.com.ua (надалі – Сайт), набирає чинності з дати її оприлюднення на Сайті та діє до дати оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції на Сайті.

Компанія, діючи на підставі статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які її приймуть (акцептують), надавати юридичні послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором.

Акцепт даної Публічної пропозиції підтверджує згоду Клієнта на укладення Договору з Компанією, придбання й отримання Послуг Компанії.

Договір, укладений на підставі цієї Публічної пропозиції, вважається укладеним у письмовій формі.

Додатком до Договору є:

Правила надання юридичних послуг «DLS group»

Директор ТОВ «ДІ Л ЕС ГРУП» Іскізаров О.М.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ «DLS group»

ЗМІСТ

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

6.ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇУЧАСТЬ У РЕКЛАМНИХ АКЦІЯХ

9.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Акцепт – вчинення Клієнтом дій, що свідчать про повне, безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Компанії на укладення Договору наступним шляхом: залишення Клієнтом у аналоговому вікні відмітки про згоду на придбання платної юридичної консультації.

Договір – цей Договір про надання юридичних послуг  «DLS group» між Клієнтом та Компанією, за яким Клієнт вносить платіж за право вимагати від Виконавця надання Послуг, передбачених цим Договором, а Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги на його Запит. Укладення Договору здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором.

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Клієнт – фізична особа, яка придбала Послуги Компанії.

Компанія – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІ Л ЕС ГРУП» (DLS-Group) (код  ЄДРПОУ– 37170887; місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Гімназична, 21).

Послуги – послуги «DLS group» з надання платної юридичної  консультації. Усні юридичні консультації надаються в наступних сферах: сімейне право, трудове право, соціальне забезпечення, спадкове право, житлове право, угоди з нерухомістю, діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлових кооперативів, дорожньотранспортні пригоди (ДТП) та адміністративна відповідальність, підприємницька діяльність та податкове право, кредитні правовідносини, кримінальне право, процесуальне право.

Сайт – офіційний канал комунікації Компанії з Клієнтами у мережі Інтернет www.dlsgroup.com.ua.

Спеціаліст – співробітник Компанії, що володіє необхідною кваліфікацією та безпосередньо надає Послуги згідно цього Договору.

Строк на отримання Послуг – строк, протягом якого Клієнт має право звернутись до Компанії для отримання Послуг.

Центр обслуговування Клієнтів (ЦОК) – канал комунікації з Клієнтами за телефоном: +38 048 784 63 36, в період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., з понеділка по п’ятницю (за винятком святкових та вихідних днів). Оплата за здійснення дзвінків на вказаний номер телефону здійснюється Клієнтом згідно тарифів телефонного оператора Клієнта.

Всі інші терміни, значення яких не визначене цим Договором, вживаються в цьому Договорі в значеннях, якими вони визначені згідно з нормативно-правовими актами України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах цього Договору Компанія зобов’язується надати Клієнту Послуги, визначені цим Договором, а Клієнт зобов’язується сплатити Компанії винагороду за Послуги та виконати інші зобов’язання відповідно до цього Договору.

2.2. Надання Компанією Клієнту Послуг за Договором полягає у:

-наданні Клієнту в усній формі відповідей на поставлені ним питання;

-роз’ясненні сутності норм права, що регулюють суспільні відносини по заданим Клієнтом питанням;

-оцінці заданих Клієнтом ситуацій;

-роз’ясненні Клієнту його прав та обов’язків у заданих ним ситуаціях;

-попередній юридичній кваліфікації можливих порушень;

-повідомленні Клієнту можливих методів відновлення порушених прав Клієнта;

-повідомленні Клієнту можливих методів врегулювання суперечок, що виникли в результаті порушення Клієнтом прав третіх осіб тощо.

2.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Правил надання юридичних послуг  «DLS group» (далі – Правила), які є додатком до цього Договору.

2.4. Строк на отримання Послуг становить 5 (п’ять) календарних днів  з дня отримання Компанією оплати Послуг за цим Договором.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Для укладання Договору шляхом використання інформаційно-телекомунікаційної системи Клієнт повинен ознайомитися із умовами Договору та здійснити Акцепт.

3.2. Акцепт пропозиції Компанії здійснюється Клієнтом шляхом проставлення у аналоговому вікні відмітки про згоду на придбання платної юридичної консультації,  форма якої затверджується Компанією.

3.3. Оплата винагороди Компанії підтверджує Акцепт Клієнтом пропозиції Компанії на укладення Договору.

3.4. Після оплати винагороди Компанії, представник Компанії телефонує  Клієнту для надання послуг передбачених цим Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1. Клієнт має право на:

4.1.1. отримання від Компанії Послуг належної якості;

4.1.2. отримання від Компанії інформації про інші послуги, що надаються Компанією;

4.1.3. отримання від Компанії інших послуг на підставі окремого договору, що укладається з Компанією.

4.2. Клієнт зобов’язується:

4.2.1. здійснити оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором;

4.2.2. надавати Компанії повну, достовірну інформацію, необхідну останній для надання Послуг за Договором;

4.2.3. скористатися придбаними Послугами Компанії особисто;

4.2.4. не звертатись до Компанії за отриманням Послуг щодо правовідносин, учасником яких є партнер (контрагент) Компанії та/або Компанія, в результаті надання яких може виникнути «конфлікт інтересів» і/або може бути завдано шкоди партнеру (контрагенту) Компанії та/або Компанії;

при цьому під «конфліктом інтересів» розуміються ті випадки надання Компанії Послуг, передбачених цим Договором, коли Компанія знає або повинен знати про те, що питання Клієнта задане по реально існуючій ситуації правовідносин, сторонами в яких є партнер (контрагент) Компанія та Клієнт, або надання Послуг, передбачених Договором, з питань, пов’язаних з представленням інтересів Клієнта перед партнером (контрагентом) Компанії, коли Компанія свідомо знає про те, що стороною правовідносин є партнер (контрагент) Компанії далі – «конфлікт інтересів»);

4.2.5. ознайомитися зі змістом цього Договору, в тому числі у відкритому доступі в мережі Інтернет на Сайті;

4.2.6. не порушувати вимоги законодавства України, а також загальноприйнятих норм моральності при зверненні до Компанії за отриманням Послуг.

4.2.7. повідомляти Компанію протягом одного робочого дня про зміну у відомостях, що  були надані Клієнтом при укладанні цього Договору (поштову адресу, контактні реквізити, номери мобільного телефону, адресу електронної пошти та ін.).

4.2.8. нести інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством України

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія має право на:

5.1.1. отримання від Клієнта в порядку передоплати винагороди за надання Послуг;

5.1.2. відмову Клієнту (без додаткового попередження) у наданні Послуг після закінчення Строку на отримання Послуг;

5.1.3. відмову в наданні Послуг Клієнту, який порушує умови Договору;

5.1.4. самостійно встановлювати вартість Послуг, а також додаткових послуг, що надаються Компанією;

5.1.5. вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього;

5.1.6. зберігати та обробляти інформацію, яку вона отримує в процесі надання Послуг Клієнту.

5.1.7. Вести звукозапис телефонних розмов з Клієнтом при його зверненні до Центру обслуговування Клієнтів Компанії, при зверненні спеціалістів Компанії до Клієнта, а також використовувати звукозапис для підтвердження факту такого звернення. Приєднанням до цього Договору Клієнт надає Компанії безвідкличну письмову згоду на здійснення такого звукозапису.

5.1.8. Контактувати з Клієнтом, використовуючи доступні канали зв’язку: телефонні дзвінки, SMS-повідомлення, поштова розсилка, повідомлення електронною поштою, через соціальні мережі тощо.

5.1.9. залучати третіх осіб для надання Послуг Клієнту;

5.1.10. перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Клієнтом умов цього Договору;

5.1.11. призупиняти надання Послуг Клієнту на період здійснення перевірки виконання Клієнтом умов Договору при виявленні обґрунтованої підозри в порушенні

Клієнтом положень цього Договору;

5.1.12. відмовити Клієнту в наданні Послуг у випадках, коли:

5.1.12.1. Клієнт порушує умов цього Договору;

5.1.12.2. отримання Послуг викликано протиправними інтересами Клієнта;

5.1.12.3. надання Послуги спричинить порушення Компанією вимог чинного законодавства України, а також прийнятих у суспільстві норм моралі;

5.1.12.4. надання Послуг порушує права та законні інтереси Компанії;

5.1.12.5. надання Послуг спричинить «конфлікт інтересів» (п.п. 4.2.4. Договору).

5.1.3. Компанія також має інші права, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України та/або права, що є кореспондуючими із обов’язками Клієнта, передбаченими цим Договором та/або чинним законодавством України.

5.2. Компанія зобов’язана:

5.2.1. своєчасно та якісно надати Клієнту Послуги;

5.2.2. інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають наданню Послуг відповідно до умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Вартість Послуг за Договором становить 100,00 грн. (сто гривень) 00 коп.

6.2. Клієнт здійснює замовлення шляхом заповнення відповідної форми на Сайті. Оплата здійснюється безготівковим шляхом після заповнення вказаної форми на Сайті.

6.3. У випадку пропуску Клієнтом з будь-яких причин Строку на отримання Послуг, вважається, що Компанія надала Клієнту Послуги в повному обсязі. Невикористання Клієнтом Послуг протягом Строку на отримання Послуг не є підставою для повернення коштів або використання сплаченої суми  для отримання інших послуг, що надаються Компанією.

6.4. У випадку розірвання Договору відповідно до п. 9.4. Договору, Компанія повинна повернути суму оплати Послуг, отриману відповідно до Договору, протягом тридцяти календарних днів з дня одержання від Клієнта письмової вимоги про розірвання Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Клієнт та Компанія несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Компанія не несе відповідальності за якість надання Послуг, якщо Клієнт для отримання Послуг надав Компанії неправдиву та/або неповну інформацію.

7.3. Компанія не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і не надає гарантію того, що будь-яка інформація в складі наданих Послуг не містить помилок. Компанія вживає всіх розумних зусиль та заходів задля мети недопущення цього. Якщо Клієнт виявить в отриманій інформації помилки або неточності, які сталися з вини Компанії, Компанія безкоштовно виправляє допущені помилки в найкоротший термін.

7.4. Компанія не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Клієнту в результаті використання або неможливості використання Послуг або понесений у результаті помилок, неточностей, дефектів, порушення строків, затримок у наданні Послуг або передачі даних й з інших причин. Клієнт приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням отриманих Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності отриманих Послуг.

7.5. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7.6. Всі суперечки по Договору між Клієнтом і Компанією вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з чинним законодавством України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. УЧАСТЬ У РЕКЛАМНИХ АКЦІЯХ

8.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала їх відома у зв’язку з виконанням цього Договору. Для цілей цього Договору конфіденційною вважається інформація, віднесена до такої згідно з чинним законодавством України, а також прямо позначена іншою Стороною як конфіденційна у письмовому вигляді. Зобов’язання по нерозголошенню конфіденційної інформації не поширюються на випадки, коли розголошення конфіденційної інформації вимагається відповідно до законодавства України.

8.2. Клієнт без застережень та обмежень надає Компанії згоду:

— відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» — на обробку та використання його персональних даних для надання Послуг, а також з метою надання/пропонування йому інших послуг, не передбачених цим Договором;

— відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» — на передачу часткового або повного права обробки та використання його персональних даних іншими суб’єктами відносин, залученим Компанією на договірній основі до процесу обслуговування Договору; в інших передбачених законодавством України випадках.

Акцептом Публічної пропозиції Компанії на укладання цього Договору Клієнт підтверджує, що він/вона проінформований/а Компанією про свої права як суб’єкта персональних даних.

8.3. Клієнт надає згоду Компанії на надсилання Компанією інформації на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній заяві, згідно умов цього Договору. Компанія не несе відповідальності за ризики, пов’язані з відправкою інформації за вказаними в Заяві адресами.

8.4. Клієнт надає Компанії свою згоду на отримання інформації та рекламних матеріалів про послуги Компанії, акції та заходи, пов’язані із діяльністю Компанії, шляхом надсилання Компанією відповідних SMS-повідомлень та повідомлень на електронну пошту Клієнта.

Клієнт погоджується на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Компанією з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання імені, прізвища Клієнта, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території України протягом дії Договору, і таке використання не буде відшкодовуватися Компанією та/або будь-якою третьою особою.

Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про рекламу».

8.5. Шляхом приєднання до цього Договору Клієнт надає Компанії свою згоду на участь у рекламних акціях, будь-яких програмах та заходах, що проводяться Компанією та пов’язані із її діяльністю.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ.

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним між Компанією та Клієнтом після здійснення Клієнтом Акцепту Публічної пропозиції Компанії і діє протягом п’яти календарних днів  з дня отримання Компанією оплати Послуг за цим Договором.

9.2. Після спливу п’ятиденного строку з дня укладення Договору, Договір вважається припиненим.

9.3. Сторони безвідклично підтверджують, що цей Договір Сторони уклали у тому числі на підставі принципу «свободи договору», визначеного статтями 6, 627 Цивільного Кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що положення цього Договору їм зрозумілі, є розумними та справедливими.

9.4. Сторони погодили застосування наступного порядку зміни та/або доповнень умов Договору:

9.4.1. Зміни та/або доповнення умов Договору можуть вноситись лише Компанією в односторонньому порядку.

9.4.2. Повідомлення про внесення змін та/або доповнень до умов Договору Компанія розміщує на Сайті Компанії.

9.4.3. Внесені зміни та/або доповнення до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів, включаючи тих, які уклали Договір та придбали Послуги, але не скористались нею до набрання чинності внесеними змінами та/або доповненнями до Договору.

9.4.4. Клієнт приймає на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Компанії про зміну та/або доповнення умов Договору на Сайті Компанії.

9.5. Клієнт має право розірвати Договір протягом двох календарних днів з дня його укладення.

Для розірвання Договору Клієнт повинен письмово звернутись до Компанії з відповідною письмовою вимогою. Письмова вимога повинна містити: прізвище, ім’я, по-батькові Клієнта; адресу реєстрації місця проживання Клієнта; реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта або серія та номер паспорта громадянина України Клієнта, в разі якщо Клієнт через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Державної фіскальної служби України і має відповідну відмітку у паспорті; підставу для розірвання договору; дату; підпис Клієнта.

Письмова вимога вважається направленою Клієнтом належним чином, якщо вона відправлена поштою протягом строку, встановленого абзацем першого даного пункту Договору, рекомендованим листом із повідомленням (або кур’єрською поштою) з описом вкладення поштового відправлення за адресою Компанії, зазначеною у розділі 10 Договору.

Датою отримання Компанією письмової вимоги Клієнта про розірвання договору є дата вручення відповідної вимоги працівником відділення поштового зв’язку (кур’єром) представнику Компанії, яка зазначається у рекомендованому повідомленні про врученні поштового відправлення (кур’єрській накладній).

10. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІ Л ЕС ГРУП»

65012, м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21

Код ЄДРПОУ 37170887

Додаток

до Договору про надання

юридичних послуг «DLS group»

 

 

ПРАВИЛА

НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ «DLS group»

 

  1. Загальні умови

1.1. Ці Правила надання юридичних послуг «DLS group»  (далі – Правила) розроблені відповідно до норм чинного законодавства України.

1.2. В даних Правилах використовуються терміни, визначення яких наведено у Договорі про надання юридичних послуг (далі – Договір), додатком до якого є ці Правила.

1.3. Дані Правила регулюють відносини, що виникають між Клієнтом та Компанією у зв’язку із укладенням Договору та стосуються надання Послуг Клієнту.

1.4. Надання Компанією Клієнту Послуг за Договором полягає у:

-наданні Клієнту в усній формі відповідей на поставлені ним питання;

-роз’ясненні сутності норм права, що регулюють суспільні відносини по заданим Клієнтом питанням; оцінці заданих Клієнтом ситацій;

-роз’ясненні Клієнту його прав та обов’язків у заданих ним ситаціях;

-попередній юридичній кваліфікації можливих порушень;

-повідомленні Клієнту можливих методів відновлення порушених прав Клієнта;

-повідомленні Клієнту можливих методів врегулювання суперечок, що виникли в результаті порушення Клієнтом прав третіх осіб тощо.

  1. Порядок надання Послуг

2.1. Послуги надається Компанією у робочі години за київським часом з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (за винятком вихідних та святкових днів).

2.2. Для отримання Послуг Клієнт звертається засобами телефонного зв’язку до Центру обслуговування клієнтів Компанії (ЦОК).

2.3. ЦОК здійснює перевірку дотримання Клієнтом Строку на отримання Послуг та наявність у Клієнта не використаного права на отримання усної юридичної консультації в межах надання Послуг за Договором.

У випадку недотримання Клієнтом Строку на отримання Послуг, ЦОК повідомляє про це Клієнта.

У випадку звернення Клієнта протягом Строку на отримання Послуг, наявності у Клієнта не використаного права на отримання усної юридичної консультації в межах надання Послуг за Договором, ЦОК пропонує Клієнту повідомити суть його звернення.

2.4. Після з’ясування ЦОК суті звернення Клієнта, ЦОК надає усну юридичну консультацію Клієнту, якщо повідомлена Клієнтом інформація та характер ситуації дозволяє надати відповідь у ході телефонного з’єднання, тобто без подальшого з’ясування обставин ситуації та вивчення норм законодавства.

2.5. У разі, якщо питання, з яким звернувся Клієнт до ЦОК, потребує незначного вивчення обставин (менше за 30 хвилин), норм чинного законодавства та правозастосовної практики, ЦОК повідомляє про це Клієнта. При цьому усна юридична консультація надається Компанією протягом 24 годин з моменту звернення Клієнта до ЦОК.

2.6. У разі, якщо питання, з яким звернувся Клієнт до ЦОК, потребує більш значного вивчення обставин (до 60 хвилин), норм чинного законодавства та правозастосовної практики, ЦОК здійснює переадресацію телефонного дзвінка Клієнта на спеціаліста Компанії, який має відповідну кваліфікацію для вирішення такого роду питань. При цьому усна юридична консультація надається протягом 36 годин з моменту звернення Клієнта до ЦОК.

2.7. У разі, якщо питання, з яким звернувся Клієнт до ЦОК, потребує більш значного вивчення обставин (більше 60 хвилин), норм чинного законодавства та правозастосовної практики, на надання такої послуги не розповсюджується дія Договору та ЦОК повідомляє про це Клієнта. В такому випадку Компанія може надати Клієнту такої складності усну юридичну консультацію на підставі окремого договору.

  1. Контроль за якістю надання Послуг

3.1. Контроль за якістю Послуг, що надаються Компанією, та їх відповідність загальним стандартам надання юридичних послуг, здійснюється керівником Компанії.

3.2. У випадку, якщо Клієнт вважає, що Послуги були надані йому не якісно та/або надані Послуги не відповідають загальним стандартам надання юридичних послуг, Клієнт має право звернутись до керівника Компанії із скаргою з використанням засобів телефонного зв’язку або електронної пошти, розміщеними на Сайті.

  1. Заключні положення

4.1. Компанія має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до цих Правил. Зміни та/або доповнення до цих Правил вносяться Компанією згідно порядку внесення змін та/або доповнень до Договору.

4.2. Внесені зміни та/або доповнення до Правил, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів, включаючи тих, які уклали Договір та придбали Послуги, але не скористались ними до набрання чинності внесеними змінами та/або доповненнями до Правил.