Public offer

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДІ Л ЕС ГРУП» (DLSGroup)

 

НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ «ADVOSERVICE»

 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІ Л ЕС ГРУП»              (DLS-Group) (далі за текстом – Компанія), відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладання Договору про надання юридичних послуг «Advoservice» (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання юридичних послуг, умови і правила надання яких визначені у Договорі про надання юридичних послуг «Advoservice» (надалі – Договір).

Дана публічна пропозиція розміщена на сайті Компанії за електронною адресою: www.dlsgroup.com.ua (надалі – Сайт Компанії), набирає чинності з дати її оприлюднення на Сайті Компанії та діє до дати оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції на Сайті Компанії.

Компанія, діючи на підставі статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які її приймуть (акцептують), надавати юридичні послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором.

 Акцепт даної Публічної пропозиції здійснюється шляхом залишення Клієнтом у заявці на отримання споживчого кредиту на інтернет-сайті фінансової компанії (ТОВ «КОМПАНЬЙОН ФІНАНС») проставленої відмітки про згоду Клієнта на укладення Договору з Компанією, придбання й отримання Послуги Компанії.

Договір, укладений на підставі цієї Публічної пропозиції, вважається укладеним у письмовій формі.

Додатком до Договору є:

Правила надання юридичних послуг

 

Директор ТОВ «ДІ Л ЕС ГРУП» Іскізаров О.М.

 

 

ЗМІСТ

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ
 6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГИ
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. УЧАСТЬ У РЕКЛАМНИХ АКЦІЯХ.
 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 10. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

 

 

 

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ «ADVOSERVICE»

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

 

Компанія – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІ Л ЕС ГРУП» (DLS-Group) (ідентифікаційний код – 37170887; місцезнаходження: 65012,                            м. Одеса, вул. Гімназична, 21).

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Сайт Компанії – офіційний канал комунікації Компанії з Клієнтами у мережі Інтернет www.dlsgroup.com.ua

Договір – цей Договір про надання юридичних послуг «Advoservice».

Послуга – послуга «Advoservice» з надання Компанією однієї усної юридичної консультації. Усна юридична консультація надається з наступних питань: купівля-продаж нерухомості та транспортних засобів, сімейні та спадкові суперечки, дорожньо-транспортні пригоди, житлово-комунальні послуги, укладення цивільних договорів, здійснення підприємницької діяльності, оподаткування та інших (за винятком питань, пов’язаних з кредитуванням, міжнародним правом кримінальним й кримінально-процесуальним законодавством).

Повірений – фінансова компанія (ТОВ «КОМПАНЬЙОН ФІНАНС»), яка надає Клієнту споживчий кредит з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи власного інтернет-сайту.

Клієнт – фізична особа, яка придбала Послугу Компанії при отриманні споживчого кредиту від Повіреного.

Заява – електронна заявка на отримання споживчого кредиту на інтернет-сайті Повіреного, що подається Клієнтом та є електронним алгоритмом дій і погоджень у інформаційно-телекомунікаційній системі Повіреного, які передують укладанню Договору.

Акцепт – вчинення Клієнтом дій, що свідчать про повне, безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Компанії на укладення Договору, а саме: при заповненні Заяви Клієнт не відмовився від укладення Договору з Компанією, придбання й отримання Послуги Компанії шляхом прибирання спеціальної відмітки про свою згоду.

Строк на отримання Послуги – строк, протягом якого Клієнт має право звернутись до Компанії для отримання Послуги.

Центр обслуговування Клієнтів (ЦОК) – канал комунікації з Клієнтами за телефоном: 0-800-30-00-88, в період з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., з понеділка по п’ятницю (за винятком святкових та вихідних днів). Оплата за здійснення дзвінків на вказаний номер телефону здійснюється Клієнтом згідно тарифів телефонного оператора Клієнта.

Всі інші терміни, значення яких не визначене цим Договором, вживаються в цьому Договорі в значеннях, якими вони визначені згідно з нормативно-правовими актами України.

 1. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. В порядку та на умовах цього Договору Компанія зобов’язується надати Клієнту Послугу, визначену цим Договором, придбання якої Клієнт здійснив шляхом Акцепту, а Клієнт зобов’язується сплатити Компанії винагороду за Послугу та виконати інші зобов’язання відповідно до цього Договору.

2.2. Надання Компанією Клієнту Послуги за Договором полягає у: наданні Клієнту в усній формі відповіді на поставлене ним питання; роз’ясненні сутності норм права, що регулюють суспільні відносини по заданому Клієнтом питанню; оцінці заданої Клієнтом ситації; роз’ясненні Клієнту його прав та обов’язків у заданій ним ситації; попередній юридичній кваліфікації можливого порушення; повідомленні Клієнту можливих методів відновлення порушених прав Клієнта; повідомленні Клієнту можливих методів врегулювання суперечки, що виник в результаті порушення Клієнтом прав третіх осіб тощо.

2.3. Надання Послуги здійснюється відповідно до Правил надання юридичних послуг «Advoservice» (далі – Правила), які є додатком до цього Договору.

2.4. Строк на отримання Послуги становить 2 (два) календарних місяці з дня отримання Компанією оплати Послуги за цим Договором.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Для укладання Договору шляхом використання інформаційно-телекомунікаційної системи Повіреного Клієнт повинен ознайомитися із умовами Договору та здійснити Акцепт.

3.2. Клієнт приєднується до Договору при поданні Заяви, форма якої затверджується Повіреним та Компанією.

3.3. Оплата винагороди Компанії підтверджує Акцепт пропозиції укласти Договір.

3.4. Після оплати винагороди Компанії, Клієнту надсилається на електронну пошту оформлена Заява та Договір. Ці документи надають Клієнту право отримати Послугу від Компанії за Договором.

3.5. Заява містить унікальний номер, який відповідає номеру Договору Клієнта, а також дату укладення та строк дії Договору.

3.6. Клієнт зобов’язаний роздрукувати та підписати Заяву в двох примірниках: перший – для Клієнта, другий – для Компанії. Оригінальний примірник Заяви Клієнта залишається у нього. Оригінальний примірник Заяви Компанії знаходиться у Клієнта на постійному відповідальному зберіганні. При цьому, Клієнт зобов’язаний на першу вимогу передати Компанії її оригінальний примірник Заяви у строк до 8 календарних днів з дати отримання цієї вимоги від Компанії.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

 

4.1. Клієнт має право на:

4.1.1. отримання від Компанії Послуги належної якості;

4.1.2. отримання від Компанії інформації про інші послуги, що надаються Компанією;

4.1.3. отримання від Компанії інших Послуг на підставі окремого договору, що укладається з Компанією.

4.2. Клієнт зобов’язується:

4.2.1. здійснити оплату замовленої Послуги у розмірі та в строки, встановлені Договором;

4.2.2. надавати Компанії повну, достовірну інформацію, необхідну останній для надання Послуги за Договором;

4.2.3. скористатися придбаною Послугою Компанії особисто;

4.2.4. повідомляти Компанію протягом двох робочих днів про зміну у відомостях, що були надані Клієнтом при укладанні цього Договору (поштову адресу, контактні реквізити, номери мобільного телефону, адресу електронної пошти та ін.) та які були зазначені ним у Заяві.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

 

5.1. Компанія має право на:

5.1.1. отримання від Клієнта в порядку передоплати винагороди за надання Послуги;

5.1.2. відмову Клієнту (без додаткового попередження) у наданні Послуги після закінчення Строку на отримання Послуги;

5.1.3. відмову в наданні Послуги Клієнту, який порушує умови Договору;

5.1.4. самостійно встановлювати вартість Послуги, а також додаткових послуг, що надаються Компанією;

5.1.5. вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього;

5.1.6. зберігати та обробляти інформацію, яку вона отримує в процесі надання Послуги Клієнту.

5.1.7. Вести звукозапис телефонних розмов з Клієнтом при його зверненні до Центру обслуговування Клієнтів Компанії, при зверненні спеціалістів Компанії до Клієнта, а також використовувати звукозапис для підтвердження факту такого звернення. Приєднанням до цього Договору Клієнт надає Компанії безвідкличну письмову згоду на здійснення такого звукозапису.

5.1.8. Контактувати з Клієнтом, використовуючи доступні канали зв’язку: телефонні дзвінки, SMS-повідомлення, поштова розсилка, повідомлення електронною поштою, через соціальні мережі тощо.

5.1.9. Компанія також має інші права, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України та/або права, що є кореспондуючими із обов’язками Клієнта, передбаченими цим Договором та/або чинним законодавством України.

5.2. Компанія зобов’язана:

5.2.1. своєчасно та якісно надати Клієнту Послугу;

5.2.2. інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають наданню Послуги відповідно до умов цього Договору.

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГИ

 6.1. Оплата Послуги за цим Договором здійснюється Клієнтом у формі авансового платежу в розмірі 100% від вартості Послуги, яка становить 50,00 грн. (П’ятдесят гривень 00 копійок).

Вчиненням Акцепту Клієнт доручає Повіреному здійснити оплату Послуги за рахунок кредитних коштів від імені Клієнта. Оплата здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи на сайті Повіреного під час надання Повіреним Клієнту споживчого кредиту. Така оплата здійснюється шляхом перерахування суми кредитних коштів, визначеної абзацем першим даного пункту, безпосередньо на рахунок Компанії. Організація платежів здійснюється ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» на підставі відповідного Договору.

6.2. У випадку пропуску Клієнтом з будь-яких причин Строку на отримання Послуги, вважається, що Компанія надала Клієнту Послугу в повному обсязі. Невикористання Клієнтом Послуги протягом Строку на отримання Послуги не є підставою для використання коштів, які було сплачено Клієнтом, для отримання інших послуг, що надаються Компанією.

6.3. У випадку розірвання Договору відповідно до п. 9.4. Договору, Компанія повинна повернути суму оплати Послуги, отриману відповідно до п. 6.1. Договору, протягом тридцяти календарних днів з дня одержання від Клієнта письмової вимоги про розірвання Договору.

При розірванні Договору за письмовою вимогою Клієнта, у якого обліковується заборгованість перед Повіреним за споживчим кредитом, сума оплати повертається Повіреному. Повернуті грошові кошти підлягають зарахуванню Повіреним в суму погашення заборгованості Клієнта за споживчим кредитом.

При розірванні Договору за письмовою вимогою Клієнта, у якого відсутня заборгованість перед Повіреним за споживчим кредитом, сума оплати повертається на банківський (картковий) рахунок Клієнта, зазначений у письмовій вимозі про розірвання Договору.

 1. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 7.1. Клієнт та Компанія несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Компанія не несе відповідальності за якість надання Послуги, якщо Клієнт для отримання Послуги надав Компанії неправдиву та/або неповну інформацію.

7.3. Компанія не гарантує абсолютну безпомилковість Послуги і не надає гарантію того, що будь-яка інформація в складі наданої Послуги не містить помилок. Компанія вживає всіх розумних зусиль та заходів задля мети недопущення цього. Якщо Клієнт виявить в отриманій інформації помилки або неточності, які сталися з вини Компанії, Компанія безкоштовно виправляє допущені помилки в найкоротший термін.

7.4. Компанія не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Клієнту в результаті використання або неможливості використання Послуги або понесений у результаті помилок, неточностей, дефектів, порушення строків, затримок у наданні Послуги або передачі даних й з інших причин. Клієнт приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням отриманої Послуги, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності отриманої Послуги.

7.5. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7.6. Всі суперечки по Договору між Клієнтом і Компанією вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з чинним законодавством України.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

УЧАСТЬ У РЕКЛАМНИХ АКЦІЯХ

8.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала їх відома у зв’язку з виконанням цього Договору. Для цілей цього Договору конфіденційною вважається інформація, віднесена до такої згідно з чинним законодавством України, а також прямо позначена іншою Стороною як конфіденційна у письмовому вигляді. Зобов’язання по нерозголошенню конфіденційної інформації не поширюються на випадки, коли розголошення конфіденційної інформації вимагається відповідно до законодавства України.

8.2. Клієнт без застережень та обмежень надає Компанії згоду:

– відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» – на обробку та використання його персональних даних для надання Послуги, а також з метою надання/пропонування йому інших послуг, не передбачених цим Договором;

– відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» – на передачу часткового або повного права обробки та використання його персональних даних іншими суб’єктами відносин, залученим Компанією на договірній основі до процесу обслуговування Договору; в інших передбачених законодавством України випадках.

Акцептом Публічної пропозиції Компанії на укладання цього Договору Клієнт підтверджує, що він/вона проінформований/а Компанією про свої права як суб’єкта персональних даних.

8.3. Клієнт надає згоду Компанії на надсилання Компанією інформації на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній заяві, згідно умов цього Договору. Компанія не несе відповідальності за ризики, пов’язані з відправкою інформації за вказаними в Заяві адресами.

8.4. Клієнт надає Компанії свою згоду на отримання інформації та рекламних матеріалів про послуги Компанії, акції та заходи, пов’язані із діяльністю Компанії, шляхом надсилання Компанією відповідних SMS-повідомлень та повідомлень на електронну пошту Клієнта.

Клієнт погоджується на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Компанією з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання імені, прізвища Клієнта, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території України протягом дії Договору, і таке використання не буде відшкодовуватися Компанією та/або будь-якою третьою особою.

Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про рекламу».

8.5. Шляхом приєднання до цього Договору Клієнт надає Компанії свою згоду на участь у рекламних акціях, будь-яких програмах та заходах, що проводяться Компанією та пов’язані із її діяльністю.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним між Компанією та Клієнтом після здійснення Клієнтом Акцепту Публічної пропозиції Компанії і діє протягом двох календарних місяців з дня отримання Компанією оплати Послуги за цим Договором. Після спливу двохмісячного строку з дня укладення Договору, Договір вважається припиненим.

9.2. Сторони безвідклично підтверджують, що цей Договір Сторони уклали у тому числі на підставі принципу «свободи договору», визначеного статтями 6, 627 Цивільного Кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що положення цього Договору їм зрозумілі, є розумними та справедливими.

9.3. Сторони погодили застосування наступного порядку зміни та/або доповнень умов Договору:

9.3.1. Зміни та/або доповнення умов Договору можуть вноситись лише Компанією в односторонньому порядку.

9.3.2. Не пізніше ніж за п’ять календарних днів до запланованої дати внесення таких змін та/або доповнень Компанія розміщує відповідне повідомлення на Сайті Компанії.

9.3.3. Внесені зміни та/або доповнення до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів, включаючи тих, які уклали Договір та придбали Послугу, але не скористались нею до набрання чинності внесеними змінами та/або доповненнями до Договору.

9.3.4. Клієнт приймає на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Компанії про зміну та/або доповнення умов Договору на Сайті Компанії.

9.4. Клієнт має право розірвати Договір протягом чотирнадцяти календарних днів з дня його укладення.

Для розірвання Договору Клієнт повинен письмово звернутись до Компанії з відповідною письмовою вимогою. Письмова вимога повинна містити: прізвище, ім’я, по-батькові Клієнта; адресу реєстрації місця проживання Клієнта; реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта або серія та номер паспорта громадянина України Клієнта, в разі якщо Клієнт через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Державної фіскальної служби України і має відповідну відмітку у паспорті; підставу для розірвання договору; дату; підпис Клієнта.

Письмова вимога вважається направленою Клієнтом належним чином, якщо вона відправлена поштою протягом строку, встановленого абзацем першого даного пункту Договору, рекомендованим листом із повідомленням (або кур’єрською поштою) з описом вкладення поштового відправлення за адресою Компанії, зазначеною у розділі 10 Договору.

Датою отримання Компанією письмової вимоги Клієнта про розірвання договору є дата вручення відповідної вимоги працівником відділення поштового зв’язку (кур’єром) представнику Компанії, яка зазначається у рекомендованому повідомленні про врученні поштового відправлення (кур’єрській накладній).

 1. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІ Л ЕС ГРУП»

65012, м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21

Ідентифікаційний код юридичної особи 37170887

Додаток

до Договору про надання

юридичних послуг

 

ПРАВИЛА

НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ «ADVOSERVICE»

 1. Загальні умови

            1.1. Ці Правила надання юридичних послуг «Advoservice» (далі – Послуги) розроблені відповідно до норм чинного законодавства України.

            1.2. В даних Правилах використовуються терміни, визначення яких наведено у Договорі про надання юридичних послуг (далі – Договір), додатком до якого є ці Правила.

            1.3. Дані Правила регулюють відносини, що виникають між Клієнтом та Компанією у зв’язку із укладенням Договору та стосуються надання Послуги Клієнту.

            1.4. Надання Компанією Клієнту Послуги за Договором полягає у: наданні Клієнту в усній формі відповіді на поставлене ним питання; роз’ясненні сутності норм права, що регулюють суспільні відносини по заданому Клієнтом питанню; оцінці заданої Клієнтом ситації; роз’ясненні Клієнту його прав та обов’язків у заданій ним ситації; попередній юридичній кваліфікації можливого порушення; повідомленні Клієнту можливих методів відновлення порушених прав Клієнта; повідомленні Клієнту можливих методів врегулювання суперечки, що виник в результаті порушення Клієнтом прав третіх осіб тощо.

 1. Порядок надання Послуги

            2.1. Послуга надається Компанією у робочі години за київським часом з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (за винятком вихідних та святкових днів).

            2.2. Для отримання Послуги Клієнт звертається засобами телефонного зв’язку до Центру обслуговування клієнтів Компанії (ЦОК).

            2.3. Клієнт повідомляє свій унікальний номер Договору.

           2.4. ЦОК здійснює перевірку дотримання Клієнтом Строку на отримання Послуги.

                   У випадку недотримання Клієнтом Строку на отримання Послуги, ЦОК повідомляє про це Клієнта.

                   У випадку звернення Клієнта протягом Строку на отримання Послуги, ЦОК пропонує Клієнту повідомити суть його звернення.

            2.5. Після з’ясування ЦОК суті звернення Клієнта, ЦОК надає Послугу Клієнту, якщо повідомлена Клієнтом інформація та характер ситуації дозволяє надати відповідь у ході телефонного з’єднання, тобто без подальшого з’ясування обставин ситуації та вивчення ном законодавства.

            2.6. У разі, якщо питання, з яким звернувся Клієнт до ЦОК, потребує незначного вивчення обставин (менше за 30 хвилин), норм чинного законодавства та правозастосовної практики, ЦОК повідомляє про це Клієнта. При цьому Послуга надається Компанією протягом 24 годин з моменту звернення Клієнта до ЦОК.

            2.7. У разі, якщо питання, з яким звернувся Клієнт до ЦОК, потребує більш значного вивчення обставин (до 60 хвилин), норм чинного законодавства та правозастосовної практики, ЦОК здійснює переадресацію телефонного дзвінка Клієнта на спеціаліста Компанії, який має відповідну кваліфікацію для вирішення такого роду питань. При цьому Послуга надається протягом 36 годин з моменту звернення Клієнта до ЦОК.

           2.8. У разі, якщо питання, з яким звернувся Клієнт до ЦОК, потребує більш значного вивчення обставин (більше 60 хвилин), норм чинного законодавства та правозастосовної практики, на надання такої послуги не розповсюджується дія Договору та ЦОК повідомляє про це Клієнта. В такому випадку Компанія може надати Клієнту такої складності послугу на підставі окремого договору.

 1. Контроль за якістю надання Послуг

            3.1. Контроль за якістю Послуг, що надаються Компанією, та їх відповідність загальним стандартам надання юридичних послуг, здійснюється керівником Компанії.

            3.2. У випадку, якщо Клієнт вважає, що Послуга була надана йому не якісно та/або надана Послуга не відповідає загальним стандартам надання юридичних послуг, Клієнт має право звернутись до керівника Компанії із скаргою з використанням засобів телефонного зв’язку або електронної пошти, розміщеними на Сайті Компанії.

 1. Заключні положення

            4.1. Компанія має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до цих Правил. Зміни та/або доповнення до цих Правил вносяться Компанією згідно порядку внесення змін та/або доповнень до Договору.

            4.2. Внесені зміни та/або доповнення до Правил, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів, включаючи тих, які уклали Договір та придбали Послугу, але не скористались нею до набрання чинності внесеними змінами та/або доповненнями до Правил.

ЗАЯВА

про приєднання до Договору про надання юридичних послуг «Advoservice»

Публічної оферти ТОВ «ДІ Л ЕС ГРУП» (DLS-Group)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА
1 Прізвище
2 Ім’я
3 По батькові
4 Дані про документ, що посвідчує особу (паспорт/ID-картка)
5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків
6 Адреса реєстрації
7 Адреса фактичного місця проживання
8 Номер мобільного телефону
9 Адреса електронної пошти

 

ЗГОДА

Я _________________________________________________, як суб’єкт персональних даних, підписанням цієї Заяви без застережень та обмежень, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду ТОВ «ДІ Л ЕС ГРУП» (DLS-Group) (далі- Компанія) на обробку та використання моїх персональних даних з метою надання мені послуг, передбачених Договором про надання юридичних послуг «Advoservice» Публічної оферти ТОВ «ДІ Л ЕС ГРУП» (DLS-Group) (далі – Договір), а також з метою надання/пропонування мені інших послуг. Також надаю згоду на передачу моїх персональних даних з правом їх обробки та використання будь-яким третім особам (фізичним та юридичним), залученим Компанією на договірній основі. Я підтверджую, що вся інформація, надана мною Компанії є повною, достовірною і я зобов’язуюся терміново повідомляти Компанію про будь-які зміни в цій інформації відповідно до умов Договору.

Я _________________________________________________ підписанням цієї Заяви акцептую (приймаю) Публічну пропозицію Компанії на укладання цього Договору, яка розміщена на веб-сайті Компанії (www.dlsgroup.com.ua) та веб-сайті повіреного Компанії – ТОВ «КОМПАНЬЙОН ФІНАНС» (www.kf.ua), і беззастережно приєднуюсь до умов цього Договору та зобов’язуюсь їх виконувати. Даною заявою підтверджую, що: (1) зі змістом Договору, ознайомлений та цілком згодний/згодна; (2) всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.

Особу встановлено:                                                                           Клієнт:

«___»___________ 20__р.                                                         «___»___________ 20__р.

 

____________________   _________________                         ____________________   _________________

(підпис)                                    (ПІБ)                                                    (підпис)                                            (ПІБ)